Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Przedsiębiorczość akademicka

Czym jest przedsiębiorczość akademicka?

Pojęcie to posiada wiele definicji, nieco inaczej jest ono rozumiane w krajach anglosaskich, a nieco inaczej w Polsce.

Zamiennie określa się je jako:

 • „przedsiębiorczość innowacyjną”;
 • „przedsiębiorczość technologiczną”;
 • „przedsiębiorczość intelektualną”.

Przedsiębiorczość akademicka

To różnego rodzaju działania uczelni wyższych, jej pracowników naukowych, doktorantów, studentów, absolwentów w celu komercjalizacji wyników ich badań naukowych, czyli w celu praktycznego wykorzystania dorobku naukowego w biznesie.

Jednym z przejawów przedsiębiorczości akademickiej są firmy  spin-off oraz spin- out.

Spin-off, spin-out

Są to innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe podejmowane przez środowiska akademickie.

Firmy tego typu są określane także firmami odpryskowymi bądź profesorskimi.

Firmy odpryskowe spin-off

Są to przedsiębiorstwa powstałe w wyniku usamodzielnienia się pracowników jednostki macierzystej, które wykorzystują jej potencjał materialny i intelektualny i bazują na wynikach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w tejże jednostce.

Firmy te są zależne i powiązane kapitałowo lub operacyjnie z jednostką macierzystą (np. obsługa prawna, księgowa, w zakresie marketingu, korzystanie z kanałów dystrybucji jednostki macierzystej).

Firmy odpryskowe spin-out

Są to przedsiębiorstwa powstałe w wyniku usamodzielnienia się pracowników jednostki macierzystej, które wykorzystują jej potencjał materialny i intelektualny i bazują na wynikach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w tejże jednostce.

Przedsiębiorstwa tego typu są niezależne od organizacji macierzystej.

„Szare spin-off”

Termin ten używany jest do okreslania zjawiska wykorzystywania infrastruktury i własności intelektualnej uczelni (na zasadach nieuregulowanych) do celów własnej aktywności gospodarczej pracowników naukowych (w świetle prawa nie jest to naruszeniem własności intelektualnej, tylko naruszeniem etycznym).

Motywy zakładania firm odpryskowych:

 • Chęć komercjalizacji wynalazku (nowych technologii), a także wyników badań;
 • Brak zainteresowania wdrożeniem wynalazku ze strony jednostki macierzystej;
 • Brak perspektyw rozwojowych, biurokracja i brak czasu na prace badawcze w jednostce macierzystej;
 • Dostrzeżenie luki rynkowej;
 • Konkretna odpowiedź na rynkowe zapotrzebowanie.


Skąd pomysł na biznes?

 • Własna wyobraźnia - własny pomysł;
 • W wyniku prac B+R (naukowo-badawczych);
 • Analiza rynku;
 • Informacja o oczekiwaniach rynkowych;
 • Informacja o zagadnieniach technicznych i technologicznych wymagających rozwiązań;
 • Regionalne Strategie Innowacji itp.
 • Prasa specjalistyczna;
 • Imprezy handlowe;
 • Istniejące firmy;                        
 • Skopiowanie sprawdzonego pomysłu.

 

Czytaj o:

______________________________________________________________________

 
NAWIGACJA:

______________________________________________________________________

 

Przedsiębiorczość akademicka:
 • przedsiębiorcza uczelnia
 • przedsiębiorczy profesor
 • przedsiębiorczy student

Czytaj dajej ...

 


 

Bariery i ograniczenia przedsiębiorczości akademickiej:

 • Obawy przed podejmowaniem własnej działalności gospodarczej i postrzeganie pracy etatowej jako korzystniejsze rozwiązanie;
 • Dominująca rola dydaktyki, niskie zainteresowanie uczelni możliwościami rynkowymi;
 • „Ostracyzm środowiska” w społeczności akademickiej wokół kadry naukowej kontaktującej się z gospodarką;
 • Relatywnie niski poziom wiedzy i kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Brak umiejętności zarządzania biznesowego;
 • Brak środków finansowych (brak zdolności kredytowej);
 • Niedostateczna informacja o przedsiębiorczości akademickiej i jej formach;
 • Brak jednoznacznego rozwiązania kwestii własności intelektualnej;
 • Brak znajomości prawnych uregulowań transferu wiedzy czy komercjalizacji wyników prac badawczych, prawa patentowego;
 • Brak podaży technologii na uczelniach – wyniki badawcze niezmiernie rzadko mają charakter rozwiązań technologicznych nadających się do bezpośredniego wdrożenia;
 • Obawa przed poniesieniem przez nowe rozwiązanie bądź technologię porażki na rynku komercyjnym.