Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 60 35
e-mail: innowacje@umk.pl


 

Wsparcie finansowe

 

Fundusze Venture Capital (VC)

Dla wsparcia powstających w gospodarce projektów, które mogą być zamienione w bardzo opłacalne przedsięwzięcie, potrzebny jest kapitał. Są instytucję, które oferują takie wsparcie finansowe, jest ono określane często mianem kapitału ryzyka, w języku angielskim – venture capital. Fundusze VC są funduszami zamkniętymi, dostępnymi w postaci średnio- lub długoterminowych kapitałów inwestycyjnych dla firm prywatnych. Inwestor (inwestorzy) lokują pieniądze w inwestycjach niepewnych, ale rokujących wysokie zwroty w przyszłości, zatem inwestycje te są związane z ryzykiem.  

Istnieją pewne różnice między rozdysponowywaniem funduszy VC na kontynencie amerykańskim a w Europie. Domeną funduszy VC w USA są inwestycje w przedsiębiorstwa nowopowstające, opierające swą działalność na technologiach zaawansowanych (high-tech). Takie przedsiębiorstwa dają duże nadzieje na wielki zysk, jednak inwestycje w nie wiążą się z dużym ryzykiem. W Polsce z kolei VC najczęściej przeznaczany jest dla firm, produkty których już odniosły sukces na rynku. Kapitał inwestycyjny pozwala podobnym firmom  na szybszy ich rozwój, zwiększenie zdolność produkcyjnej, zdobycia kolejnych rynków itd.

Fundusze VC mogą być tworzone przez inwestorów publicznych (np. agencje rządowe, władze lokalne) oraz prywatnych (banki, szkoły wyższe, korporacje, osoby fizyczne).
Inwestycje VC są planowane zazwyczaj na okres ot 3 do 7 lat, po czym kapitał jest wyprowadzany bądź instytucje finansujące stają się współwłaścicielami danych firm.
Istnieje kilka form finansowania VC, w zależności od tego, jakie są potrzeby danej firmy (uwzględnia się tu czy dana firma już istnieje na rynku, czy tez dopiero powstaje). Instytucja oferująca kapitał ryzyka może pomagać danej firmie w inny sposób, np. oferując kontakty w świecie biznesu.

Pozyskanie środków VC nie jest jednak rzeczą prostą, gdyż istnieje szereg wymogów do zdobycia takiego kapitału.

Od strony firmy ubiegającej się o wsparcie finansowe z rynku VC ważne jest przy wyborze instytucji finansującej zwrócenie uwagi na:

 • jaką siłę finansową posiada dana instytucja,
 • w jakich okolicznościach zechce ona wycofać się z przedsięwzięcia, gdy powiedzie się ono,
 • jak duży udział w zyskach chce zdobyć firma VC,
 • jakie kontakty ma firma VC na rynku (mogą one być wykorzystane w dalszej działalności projektu),
 • jak duży wpływ na firmę chce wywierać instytucja VC, oraz jakich ma specjalistów, którzy mogliby pomóc w zarządzaniu nowo powstałą spółką.

Venture Capital jest jedną z odmian private equity (pojęcie to oznacza inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału). Private equity może być wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki.

"Aniołowie biznesu"

Za jedną z głównych form finansowania małych przedsiębiorstw technologicznych w ich fazie zalążkowej uważa się tzw. "aniołów biznesu", czyli osoby inwestujące prywatne środki z nadzieją na wysoką stopę zwrotu. Jest to tzw. finansowanie nieformalne, które nabiera coraz większego znaczenia. Stowarzyszenia aniołów biznesu mają z reguły zasięg lokalny, dzięki czemu są bardzo skuteczne w wyszukiwaniu dobrych pomysłów. W niektórych krajach tego typu stowarzyszenia są inicjowane przez państwo w ramach programów na rzecz powstawania nowych firm. Największe znaczenie instytucje te mają w Wielkiej Brytanii. Również w Niemczech ten typ finansowania jest coraz popularniejszy, a od końca lat 90. XX wieku można zauważyć gwałtowny wzrost liczby organizacji zrzeszających prywatnych inwestorów.
   

KiIka przykładów światowych firm, które zbudowały swój sukces wykorzystując fundusze Venture Capital

 • Google - spółka założona w 1998 przez studentów Uniwersytetu Stanforda, która opracowała nową wyszukiwarkę internetową, w następnym roku spółka pozyskała finansowanie ze strony funduszu VC w wysokości 25 mln USD. Dziś wartość rynkowa Google dochodzi blisko 100 mld USD;
 • Ebay - w 1995 roku Pierre Omidyar został pomysłodawcą internetowego systemu aukcyjnego, gdzie pierwszym sprzedanym przedmiotem był zepsuty wskaźnik laserowy. Pomysł ten szybko został wsparty przez fundusz VC kwotą 5 mln USD. Kilka lat później Ebay stał się światowym numerem 1 w aukcjach on-line. Dziś kapitalizacja spółki wynosi ok. 17 mld USD;
 • Skype - w 2003 roku  z inicjatywy Niklasa Zennströma, Janusa Friisa i Johana Gorecki został stworzony internetowy komunikator umożliwiający połączenia głosowe przez Internet. Wsparcie finansowe ze strony inwestorów prywatnych oraz funduszy VC pomogło spółce osiągnąć globalny sukces. Wkrótce potem Skype został sprzedany do Ebay za USD 4,3 mld, a fundusze zrealizowały jedną ze swoich najlepszych inwestycji.

INICJATYWA JEREME (skrót od pierwszych liter angielskiej nazwy Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises czyli Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) - to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, została ona powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE ma na celu uzupełnienie brakującej w polskiej gospodarce luki w zakresie aktywności małych przedsiębiorstw będących we wstępnej fazie rozwoju. Misją inicjatywy  jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych (osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, w tym też absolwenci), jej beneficjentami są przede wszystkim przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej fazie rozwoju, które ze względu na brak historii kredytowej, czy niewystarczającą ilość zabezpieczeń mają problemy z uzyskaniem wsparcia przez instytucje komercyjne. W Polsce Inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a Menadżerem Funduszy Powierniczych występuje Bank Gospodarstwa Krajowego (za wyjątkiem woj. kujawsko-pomorskiego, gdzie menadżerem jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy). W ramach Inicjatywy JEREMIE udzielane są kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu start-up. 

Realizacja inicjatywy JEREMIE umożliwia w szczególności:

 • wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności;
 • dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń, by otrzymać kredyty bankowe (kredyty, pożyczki, poręczenia dla firm oraz przedsiębiorców (w tym start-upów);
 • wprowadzenie i rozwój odnawialnego (pozadotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw;
 • zwiększenie absorpcji środków unijnych oraz efektywne ich wykorzystanie na rzecz rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO.

Inicjatywa JEREMIE, bazując na zwrotnym, a nie dotacyjnym mechanizmie wsparcia instrumentów finansowych (np. publicznych funduszy pożyczkowych), stanowi dobre przygotowanie do kolejnego okresu programowania, w którym fundusze unijne będą przyznawane wyłącznie jako środki zwrotne.

Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego

W ramach programu Pierwszy Biznes realizowanego przez Fundację Inkubator Technologiczny istnieje możliwość otrzymania pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Pożyczki są przeznaczane dla osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz osób bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe do 27 roku życia (o ile termin od ukończenia szkoły wyższej nie przekroczył 12 miesięcy, również osoba ubiegająca się powinna być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako niepracująca). Aplikować o otrzymanie pożyczki może osoba uprawniona lub grupa osób uprawnionych planujących wspólne założenie przedsiębiorstwa.

Pożyczka przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedstawionego przez osobę/y uprawnioną/e planu rozpoczęcia działalności lub na tworzenie nowego miejsca pracy; może być również udzielona na zakup wyposażenia technicznego, towarów, materiałów, surowców lub na dostosowanie pomieszczeń do planowanej działalności.

Pożyczka udzielona jest na okres do 36 miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć 40 tys. zł na jedną osobę uprawnioną, spłata kwoty pożyczonej odbywa się w ratach miesięcznych, przewidziana jest także możliwość karencji spłaty do 6 miesięcy.

Bank Gospodarstwa Krajowego lub lokalne fundusze pożyczkowe współpracujące z BGK w ramach programu pobierają jednorazową prowizję w wysokości 1% od kwoty pożyczki.

Możliwość uzyskania pożyczki następuje po formalnym zarejestrowaniu przedsiębiorstwa.

Do otrzymania pożyczki są wymagane następujące dokumenty:

 • biznesplan zawierający opis przedsięwzięcia, plan wykorzystania kwoty wnioskowanej pożyczki oraz przewidywane źródło pozyskiwania środków na jej spłatę;
 • informację o miejscu prowadzenia działalności;
 • zaświadczenie o statusie bezrobotnego;
 • odpis dyplomu (dotyczy osób do 27 roku życia) lub zaświadczenia o uzyskanym wykształceniu z datą ukończenia edukacji;
 • informację o stosunku do służby wojskowej;
 • informację o stanie cywilnym osoby uprawnionej;
 • propozycje zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki.

W przypadku, gdy o pożyczkę ubiega się kilka osób uprawnionych planujących wspólnie organizację przedsiębiorstwa, dokumenty wymienione w dwóch pierwszych punktach osoby te przygotowują wspólnie dla całego przedsięwzięcia, resztę  - każdy indywidualnie.

Wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w placówkach Banku Gospodarstwa Krajowego lub w lokalnych funduszach pożyczkowych.

Dany program przywiduje również umorzenie wykorzystanej kwoty o 30-35%, dotyczy to przedsiębiorców, którzy zatrudnią na pełny etat w swojej firmie osobę bezrobotną na okres ponad 12 miesięcy (przysługuje wtedy umorzenie 30% kwoty, w przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej osób bezrobotnych następuje umorzenie 35% wykorzystanej pożyczki).

Pożyczka uzupełniająca

Przedsiębiorca, który skorzystał z pożyczki w ramach programu Pierwszy Biznes lub z poprzednich programów (Praca dla Absolwenta lub Praca dla Młodych) może aplikować dodatkowo o pożyczkę uzupełniającą. Pożyczkę taką jednak można dostać po uprzedniemu spłaceniu co najmniej połowy pożyczki zaciągniętej w ramach programu Pierwszy Biznes (bądź wcześniej działających programów), a jej wysokość wraz pozostałą do spłaty części pożyczki przeznaczonej na pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może przekroczyć 40 tys. zł. Pożyczka uzupełniająca udzielana jest również na okres do 36 miesięcy (bez możliwości karencji w spłacie), może być ona przeznaczona na zwiększenie stanu środków obrotowych lub na zakup środków trwałych.

Dotacje unijne na założenia własnej firmy

Aby rozpocząć proces uzyskania dotacji unijnych na założenie własnej działalności, należy zacząć od zapoznania się z dostępnymi źródłami finansowania. Jest ich kilka:

 • najbardziej znanym źródłem jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia". Jest to program pomocowy, w ramach którego firmy, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą starać się o dotacje na przeprowadzenie projektów. Ogólnie rzecz biorąc, projekty te w dużym uproszczeniu polegają na przeprowadzeniu szkoleń oraz przyznaniu subsydiów na start firmy ich uczestnikom. Każde województwo ma swój wykaz podmiotów odpowiedzialnych za organizację tego typu projektów.
 • następnym źródłem finansowania procesu ruszenia firmy jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej".  W ramach tego programu na wsparcie mogą liczyć osoby planujące działalności gospodarczą na rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług), czyli szeroko rozumianej działalności w Internecie.
 • kolejnym, trzecim źródłem funduszy unijnych na start jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 "Inicjowanie Działalności Innowacyjne". Subsydia z tego programu są przeznaczane na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwa innowacyjne, a prościej ten program można nazwać Dotacyjne Anioły Biznesu lub Dotacyjne Venture Capital.
 • źródłem czwartym są Regionalne Programy Operacyjne (PRO), osobne dla każdego województwa, gdzie każde stosuje swoje zasady i warunki przyznania wsparcia. Np. ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach ośmiu osi priorytetowych.
 • kolejne źródłem jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3.1.1 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz Działanie 3.1.2 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Program skierowany jest dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadzą mikroprzedsiębiorostwa na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Bardzo istotna rzecz, o której warto pamiętać - najpierw należy wziąć udział w programie skierowanym do osób chcących założyć działalność gospodarczą, a dopiero potem rejestrować firmę.

Należy również wziąć pod uwagę, że podejmując decyzję o założeniu własnej firmy, niezbędne są środki własne, ponieważ nie wszystkie programy zakładają finansowanie kosztów w stu procentach, w niektórych wkład własny jest wymagany. Poza tym, należy liczyć się z tym, że proces uzyskania dotacji może potrwać kilka miesięcy.

PROGRAMY OPERACYJNE - rys zapoznawczy

Bardzo ważną czynnością , którą powinniśmy wykonać przed założeniem firmy jest  dokładne rozeznanie rynku związane z  mnogością programów pomocowych. W takim przypadku pośpiech w zakładaniu firmy jest niezalecany. W chwili zarejestrowania działalności niemożliwe jest otrzymania dotacji na założenie własnej firmy. Dotacje unijne przeznaczone są na ściśle określone cele i kierowane są do  grona odbiorców,  którzy mają określony w sposób czytelny zakres swojego działania. Konkurs do którego przystępujemy powinien merytorycznie odpowiadać zapatrywaniom  firmy. Naszej uwadze nie powinien umknąć termin ogłoszenia konkursu, gdyż ponowne wykorzystanie zgromadzonych dokumentów w tym  lub następnym roku może być niemożliwe.

Jedną z form umożliwiających  zdobycie dotacji są programy unijne.  Wyszczególnione tutaj zostało  kilka  z nich na podstawie których możemy ubiegać się o dofinansowanie.

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 3,1 – inicjowanie działalności innowacyjnej. Zgłaszając się z ciekawym pomysłem z zakresu nowych technologii możemy pozyskać  inwestora który, może wtłoczyć w firmę do 200 tyś Euro.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka -  działanie 8,1 – Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działanie 6,2 – Promocja samozatrudnienia i przedsiębiorczości. Zdobycie dotacji poprzedzone jest licznymi szkoleniami. Czas przygotowań  powinien zamknąć się w około 6 miesiącach.
 • Regionalny Program Operacyjny – kierowany do przedsiębiorców oraz firm istniejących. Dotacja przyznawana jest na zasadzie refundacji.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 311, 312dotyczy Działalności nierolniczej , ubezpieczonych w KRUS oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw dla nieubezpieczonych w KRUS. Maksymalna kwota dotacji wynosi 300 tyś zł z jednoczesnym zatrudnieniem 3 osób. Jest to idealna propozycja dla mieszkańców dużych wsi i małych miasteczek (5-20 tyś mieszkańców). Powinny być to przedsięwzięcia, które doskonale współgrają z infrastrukturą małych miejscowości np.:  przydrożne bary, zajazdy, sale weselne itp. Wzór wniosków,  który  w  sposób kompleksowy, wyczerpujący pozwali na  pozyskanie dotacji dla świeżo upieczonych i  istniejących już firm nie istnieje. Wypracowane szablony zmieniają się przy kolejnych edycjach. Ewolucja dokumentów odbywa się najczęściej na wniosek samej jednostki, która to organizowała konkurs i są to najczęściej drobne poprawki. Wypełniając wniosek należy szczególną uwagę zwrócić na wytyczne  zawarte w dokumentacji konkursowej.

Wkład własny nie jest konieczny lecz mile widziany. Szczegóły określone są w poszczególnych programach. Przydzielenie środków odbywa się dopiero po rozpatrzeniu i pozytywnej weryfikacji dokumentów. Wybór odpowiedniej formy pomocy, dotacji jest tu zasadniczy. Program powinien być dopasowany do potencjalnej struktury jak i działalności. Pomocne jest szczegółowe  zagłębienie się w dokumentacje poszczególnych projektów, programów unijnych. Dokumentem podlegającym weryfikacji  i ocenie na tym etapie ( prace przygotowawcze przed powstaniem firmy )  jest BIZNES PLAN.  Kolejność podejmowanych decyzji mających na celu umożliwienie i ułatwienie zdobycia dotacji przedstawia się następująco:

 • wybór programu dopasowanego do oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (szczegółowa analiza)
 • zebranie koniecznej dokumentacji (prace przygotowawcze)
 • złożenie wniosku wraz z biznes planem projektu
 • w przypadku pomyślnej weryfikacji podpisanie umowy
 • realizacja projektu, etapów związanych np. z rozruchem firmy
 • weryfikacja czynności związanych z prawidłową realizacją założeń umowy, rozliczenie  z organem przyznającym dotacje.

 Dotacje unijne nie są jedynym sposobem na zdobycie funduszy potrzebnych na uruchomienie firmy. Analogiczne działania możemy skierować do Powiatowych Urzędów Pracy z których możemy otrzymać do 20 629,26 zł, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 51 573,15 zł. O środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby o statusie bezrobotnej. Nie jest określony w przepisach minimalny czasokres bycia osobą bezrobotną aby  móc rozpocząć starania o zdobycie funduszy. Same urzędy we własnych regulaminach mogą zamieszczać klauzule, których treść zawężała kryteria przyznawanych dotacji. Coraz częstszym zjawiskiem jest pozyskiwanie środków startując w ogólnokrajowych konkursach organizowanych najczęściej przez instytucje prywatne. Jest to doskonały sposób na zdobycie dodatkowego wsparcia. Głównymi nagrodami w konkursach oczywiście oprócz pieniędzy, reklamy medialnej  jest nieodpłtana pomoc najlepszych fachowców w kraju z danej dziedziny w uruchomieniu firm, jej zarządzaniu. Następnym sposobem na zdobycia dodatkowych funduszy jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym lub, co jest najbardziej powszechne - pożyczka z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Pieniądze, którymi dysponują fundusze, pochodzą z programów Unii Europejskiej lub Budżetu Państwa. Banki komercyjne narzucają oprocentowanie mniej atrakcyjne niż w przypadku RFP. Zaufanie do firm już istniejących jest większe niż w przypadku firm szukających funduszy „na start" co ma odzwierciedlenie w kwotach przyznawanych ( firma istniejąca - do 120 tyś zł , na rozpoczęcie działalności- do 60 tyś zł.) Spłata zaciągniętej pożyczki odbywa się w miesięcznych ratach  ( 24 do 60 rat)  z możliwością zastosowania 1-6 miesięcznego okresu  karencji . W opisanym powyżej przypadku wymagany  wkład własny wynosi 20%.

Przepisy Unijne w sposób jasny określają sektory gospodarki w których dofinansowanie unijne nie będzie możliwe. Tak więc na dofinansowanie nie mogą liczyć przedsiębiorcy z sektora górnictwa węgla kamiennego, rybołówstwa, hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych, budownictwa okrętowego, produkcji i obrotu bronią oraz związanych z produkcją, przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Dobrym przykładem na pozyskanie funduszy w przedsiębiorstwach ( woj. Małopolskie ) określanych mianem małych odbywać się może w ramach np. działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności  przedsiębiorstw". Wyznacznikiem ich wielkości jest ilość zatrudnionych pracowników (10-50 pracowników) jak i maksymalny roczny obrót, nieprzekraczający 10 milionów euro. Kwota możliwa do otrzymania waha się w przedziale od 100 tyś do 1 mln zł  do wartości 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Firma nie powinna rozpoczynać inwestycji przed wcześniejszym upewnieniem się,  czy jej projekt  został pozytywnie zaopiniowany. Dofinansowanie przyznawane jest przedsiębiorstwu w formie refundacji poniesionych wydatków. Są to koszty kwalifikowane, które zostaną pokryte przez dotacje unijną. Pozostała część poniesionych nakładów określana jest mianem kosztów niekwalifikowanych. Nie istnieje wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Spowodowane jest to szerokim zakresem tematycznym poszczególnych programów. Instytucja czuwająca nad funkcjonowaniem programu zatwierdza poniesione koszty. Ilość środków możliwych do rozdysponowania z roku na rok coraz bardziej się kurczy.

Na wsparcie z tego projektu nie mogą liczyć:

 • projekty dotyczące branży turystycznej oraz handlu detalicznego i hurtowego (w przypadku branży turystycznej wsparcie w ramach działania 3.1 MRPO – weryfikacja kwalifikowalności projektów na podstawie kodów PKD oraz zakresu rzeczowego projektu, np. budowa obiektu hotelowego oraz projekty z zakresu gastronomi realizowane w obiektach hotelowych, w szczególności klasa PKD rok 2007: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9 oraz 79.1, 79.9, 91.03, 93.1, 93.2),
 • osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS,
 • podmioty, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (np. w ramach dotacji z PO KL 6.2 lub projektów realizowanych przez Urzędy Pracy), warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007 –2013, jeżeli nie minął jeszcze ustalony okres karencji – 2 lata – od momentu przyznania pomocy.

Ten i podobne projekty związane z przydzielaniem dotacji na różne cele, wystawiane są w poszczególnych województwach. Dlatego też zalecane jest śledzenie, obserwację nowo pojawiających się projektów. Podobnie jak przy zakładaniu firmy należy być czujnym i skrupulatnym w tworzeniu dokumentacji gdyż zasady danej edycji konkursu mogą ulec zmianie.  Jeśli w przypadku zakładania nowej firmy możemy się obejść bez wkładu własnego tak przy modernizacji istniejącej już firmy wkład takowy jest wymagany. Kwota możliwego  dofinansowania jest określona w regulaminie konkursu i może wynosić zależnie od tematu kilkaset tysięcy lub kilka milionów. Różnorodność tematyczna konkursów w poszczególnych województwach powoduje ,że kwota  dotacji możliwa do otrzymania przez firmy nie trzyma się w sztywnych ramach, lecz oscyluje w znacznym zakresie ( różnice ponad 50%) . Wysokość dofinansowania uzależniona jest od potrzeb istniejących w danym regionie. Tak więc porównywanie tych wartości między województwami jest bezcelowe. Odmiennie natomiast przedstawia się sytuacja w konkursach ogólnopolskich, gdzie warunki naboru dla firm z całego kraju są identyczne. 

Gdy zakładasz własną działalność gospodarczą, możesz skorzystać z:

 • dotacji z Urzędu Pracy;
 • dotacji unijnych na założenie firmy;
 • okazjonalnych konkursów, w których możesz wygrać całkiem przyzwoite pieniądze, na podstawie przygotowanego przez siebie biznesplanu (nawet sto lub więcej tysięcy zł);
 • pomocy w postaci uczestnictwa w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości (inkubatory raczej nie przekazują pieniędzy, jednak dzięki współpracy z nimi można wiele zaoszczędzić);
 • pożyczek w ramach Regionalnych Funduszy Pożyczkowych;
 • pożyczki w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gdy już prowadzisz firmę, możesz skorzystać z:

 • szeregu dotacji unijnych dla już istniejących firm (konkretne działania uzależnione są od wielkości firmy, rodzaju, charakteru oraz wielkości inwestycji);
 • nisko oprocentowanych pożyczek z Regionalnych Funduszy Pożyczkowych.

Jeśli pomysł na biznes lub inwestycję jest innowacyjny, możesz udać się także do:

 • Funduszu Venture Capital;
 • tzw. „Aniołów Biznesu”.

Dotacje unijne

Rozpoczęcie działalności gospodarczej ulokowanej w środowisku akademickim i opartej o kierunkową specjalizację przy jednoczesnym zapewnieniu jej finansowania w ramach dostępnych dotacji (w tym programów celowych i szerszych działań wspierających przedsiębiorczość oraz wyrównywanie rozwoju regionalnego, zasilanych przede wszystkim ze środków unijnych, ale także z budżetu państwa, jak i środków prywatnych) stwarza duże szanse powodzenia i udanego przejścia nowopowstałej firmy przez najbardziej zagrożony okres pierwszych 2-3 lat.              

Zgodnie z międzynarodowymi badaniami pozyskiwanie odpowiednich dotacji to jeden z ważnych czynników, które determinują powodzenie przyszłych akademickich przedsięwzięć gospodarczych. Ze względu na ścisłą specjalizację, posiadane zasoby wiedzy oraz znacznie wyższy potencjał innowacyjny, firmy akademickie mają przewagę nad innymi przedsiębiorstwami, także w kontekście samych kryteriów kwalifikacji w konkursach na różnego rodzaju dotacje i dofinansowane projekty.

Warunki otrzymania dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)

Podczas ubiegania się o dotacje na otwarcie własnej firmy z PUP należy być zarejestrowanym w danym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Wniosek o taką dotację składa się po miesiącu ot daty rejestracji danej osoby w urzędzie (termin ten różni się w zależności od placówki, w niektórych Urzędach Pracy wniosek jest przyjmowany tuż po dokonaniu rejestracji, w innych z kolei musi upłynąć do 3 miesiecy).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być studentem studiów dziennych (może jednak studiować zaocznie). Dotacji są nie udzielane osobom, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Często też nie przyznaje się dotacji osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia lub stażu z Urzędu Pracy. Jeżeli osoba ubiegająca się o dotacje otrzymywała subsydia z funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej w okresie 5 lat poprzedzającym datę złożenia wniosku, też nie może ubiegać się o wsparcie finansowe z PUP.

Kolejnym warunkiem uzyskania dotacji jest niekaralność za przestępstwa w obrocie gospodarczym w okresie dwuletnim poprzedzającym datę złożenia wniosku.

Pamiętać należy, że nie można rejestrować własnej działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy z PUP, ponieważ jednym z głównych warunków jej podpisania jest status osoby bezrobotnej, który traci się w momencie uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, co automatycznie powoduje utratę prawa do dotacji.

Proces ubiegania się o dotacje na start firmy składa się z:

 • przeglądu dostępnych źródeł finansowania,
 • wyboru odpowiedniego programu,
 • zgłoszenia do instytucji realizującej wybrany program,
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wniosek i biznes plan),
 • otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania i podpisania umowy,
 • rejestracji działalności i realizacja projektu,
 • rozliczenia projektu.